DP09

Big Triangle

DP09

SIZE:

61 x 88 x 83 cm

FUNCTION:

HEH-14 rameur